DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.56-61

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології

Г. Б. Гордійчук, Н. А. Яценко

Abstract


У статті висвітлено шляхи використання педагогічних програмних засобів (ППЗ) у викладанні екологічних дисциплін. Проаналізовано можливості системи динамічної математики GeoGebra, за допомогою якої можна змоделювати у 3-D-просторові формули хімічних сполук органічної та неорганічної природи, які становлять каркас біологічного та геологічного циклів в оточуючому середовищі й визначають формування екосистем. Продемонстровано, що створення імітаційних моделей засобами віртуальних лабораторій, які забезпечують користувачів повним набором інструментів та системою змінюваних відповідно до заданих умов параметрів, а також вхідних та вихідних даних (результатів експерименту), є ефективним з огляду на формування в студентів природничих спеціальностей дослідницьких умінь й інформаційної компетентності.


Keywords


інформаційна компетентність; віртуальні лабораторії; імітаційні моделі; педагогічні програмні засоби

References


Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-АУТСОРСІНГ ТА НОВІ ФУНКЦІЇ ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 10. – С. 8–23. – Режим доступу : http : // nbuv/gov.ua / UJRN / ito_ 2011_ 10 _ 3.

Корчажкина О. М. От Гутенберга до Джобса, или куда ведут образование средства коммуникации / О. М. Корчажкина // Информатика и образование: ежемесячный науч.- мет. журн. – 2012. – № 2.

Гордійчук Г. Б. Використання інформаційного освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ : [монографія] / за ред. проф. Р. С. Гуревича. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2011. – 348 с.

Баловсяк Н. І. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста [Електронний ресурс] / Н. І. Баловсяк. – Режим доступу : www.ii. npu.edu.ua / files / Zbirnik_kos / 11 / 30. pdf.

Крайнова Е. А. Профессиональная подготовка будущих инженеров-механиков в области информационных технологий : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : cпец. 13.00.08 ''Теория и методика профессионального образования'' / Е. А. Крайнова. – Нижний Новгород, 2007. – 20 с.

Коношевський Л. Л. Концепція інформаційного освітнього середовища / Л. Л. Коношевський // Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : [монографія] / за заг. ред. доктора педагогічних наук, професора члена-кореспондента НАПН України Р. С. Гуревича. – Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2015. – 425 с.

Гордійчук Г. Б. Використання педагогічних програмних засобів навчання у середніх загальноосвітніх школах з метою забезпечення наступності вивчення природничо- математичних дисциплін / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Зб. наук. пр. – Випуск 11 / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2006. – 455 с.

Віртуальні освітні лабораторії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.Virtu.lab./net.

Формула метану. GeoGebra [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https : // ggbm.at /ra WMhFr4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.