DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.62-70

Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи

О. А. Дубасенюк

Abstract


У статті обґрунтовано роль наукових шкіл у системі вищої освіти, проаналізовано їх сутність, виділено ознаки наукової школи. Представлено результати 30-ти річної діяльності Житомирської науково-педагогічної школи на етапі концептуалізації наукових знань. У діяльності школи реалізовано наступні принципи: науковості, системності, спадкоємності, неперервності, активності, інтегративності. Представлено різноманітні концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя (когнітивна, системна, компетентнісна, ступенева), що розроблені у межах Житомирської наукової школи, проаналізовано їх результативність та перспективність.


Keywords


наукова школа; Житомирська науково-педагогічна школа; концептуальні моделі дослідження; професійно-педагогічна підготовка

References


Ярошевський М. Г. Логика розвития науки и научная школа / М. Г. Ярошевський // Школы в науке. – М. : Наука, 1977. – С. 7–97.

Вернадський В. И. Труды по истории науки в России / В. И. Вернадський. – М. : Наука, 1988.

Наукова школа – центр професійної підготовки педагогічних кадрів : наук. збірник / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Вид. 2-ге. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2005. – 418 с.

Дубасенюк О. А. Роль наукової школи у підготовці викладача-дослідника / О.А. Дубасенюк // Професійна освіта : педагогіка і психологія / за ред. Т. Левовицького, І. Вільщ, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова-Київ, 2008. – Вип. X. – С. 195–203.

Житомирська науково-педагогічна школа ''Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів'' : здобутки та перспективи : зб. наук. праць / авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є.Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 432 с.

Дубасенюк О. А. Житомирська науково-педагогічна школа : історія, здобутки, перспективи / О. А. Дубасенюк // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, ред. кол. : В. Г. Кременя, Т. Левовицького, І. А. Зязюн, П. Ю. Саух, Н. Г. Ничкало, О. А. Дубасенюк, Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І Франка. 2012. – С. 114–148.

Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика : монографія / О. А. Дубасенюк. – Т. 2. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015. – 376 с.

Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике [текст]. – 3-е изд., стереотип. / В. И. Михеев. – М. : КомКнига, 2006. – 200 с.

Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання : [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. А. Дубасенюк, О. В. Вознюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010. – 272 с. – С. 100–103.

Коновальчук І. І. Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах : [монографія] / І. І. Коновальчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 464 с.

Антонова О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів : [монографія] / О. Є. Антонова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 460 с.

Сидорчук Н. Г. Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору : історико-педагогічний аспект : [монографія] / Н. Г. Сидорчук ; за заг. ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 608 с.

Ковальчук В. А. Формування у майбутніх вчителів професійної компетентності здійснювати педагогічну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вінниця-Київ, 2015. – № 84. – Спецвипуск. – 110 с. – С. 41–45.

Якса Н. В. Підготовка майбутніх учителів до полікультурної взаємодії із суб'єктами освітнього простору / Н. В. Якса // Педагогічний процес : теорія і практика : Наукові записки. – К. : Вид-во "ЕКМО", 2006. – С. 198–207.

Березюк О. С. Методичні засади формування етнокультурної компетентності особистості / О. С. Березюк // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 3 (11). – С. 13–21.

Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти : [монографія] / С. С. Вітвицька. – Житомир: "Полісся", 2015. – 416 с.

Шквир О. Л. Перевірка ефективності впровадження моделі ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень / О. Л. Шквир // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Т. І. Сущенко, гол. ред. : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ. 2017. – Вип. 52 (105). – С. 367–374.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.