DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.85-91

Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти

І. І. Коновальчук

Abstract


В статті розкривається технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти. Представлено авторське трактування сутності технології реалізації інновацій, виділено її характеристики: системність, діагностичність, результативність, стандартизація, алгоритмічність, ефективність, керованість, відтворюваність, гнучкість. Визначено послідовність і зміст етапів інноваційної діяльності: інформаційно-аналітичного, стратегічно-проектувального, безпосередньої реалізації інновацій, їх активного використання та поширення.


Keywords


інновація; інноваційний процес; інноваційна діяльність; інноваційний заклад дошкільної освіти; інноваційна педагогічна система; технологія реалізації інновацій

References


Хуторской А. В. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в образовании [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – 26 марта. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посібник] / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Пригожин А. И. Методы развития организаций / А. И. Пригожин. – М. : МЦФЭР, 2003. – 863 с.

Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий : [учеб.пособ.] / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.

Перекрестова Т. С. Становление и развитие авторской школы как инновационной образовательной системы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Татьяна Сергеевна Перекрестова. – Волгоград, 2001. – 252 с.

Освітній менеджмент в умовах змін : [навч. посіб.] / Л. Калініна, Л. Карамушка, Т. Сорочан [та ін.] / за ред. В. Олійника, Н. Протасової. – Луганськ : СПД Резніков В. С., 2011. – 308 с.

Такер Роберт Б. Инновации как формула роста : Новое будущее ведущих компаний / Роберт Б. Такер . – М. : Олимп-бизнес, 2006. – 224 с.

Карпова Ю. А. Инновации, интеллект, образование : [монографія] / Ю. А. Карпова. – М. : Изд-во МГУА, 1998. – 305 с.

Калініна Л. М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології :[монографія] / Л. М. Калініна.– К. : Інформавтодор, 2008. – 472 с.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0946-00.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.