DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.92-97

Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту

І. М. Коновальчук

Abstract


У статті розглянуто результати перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту. Виокремлено послідовність, завдання, зміст, методи експерименту. Визначено критерії та рівні готовності, спроектовано педагогічні умови, спецкурс, технології, засоби підготовки майбутніх учителів до означеного виду діяльності. Результати експерименту засвідчили позитивну динаміку формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками та дітьми в ситуації конфлікту між ними.


Keywords


ситуація конфлікту; модель підготовки; готовність майбутніх учителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту; педагогічний експеримент; критерії готовності; рівні готовності

References


Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / І. В. Гавриш. – Х., 2006. – 572 с.

Семиченко В. А Психологія педагогічної діяльності : [навч. посіб.] / В. А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 335 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології :[навчальний посібник] / І. М. Дичківска. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / [Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд]. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.

Шигонська Н. В Підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій : дис. … канд. пед. наук :13.00.04 / Н. В. Шигонська. – Житомир, 2011. – 246 с


Refbacks

  • There are currently no refbacks.