DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.188-194

Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя

Н. А. Сейко

Abstract


У статті представлено аналіз української педагогічної термінології періоду Середньовіччя на підставі аналізу текстів вибраних творів означеної епохи (С. Оріховського, К. Ставровецького, І. Вишенського, Ю. Дрогобича та деяких інших). Визначення та тлумачення педагогічних термінів подано за їх належністю до змісту, форм, методів,а результату навчання і виховання, як вони представлені в середньовічних творах. Обґрунтовано тенденцію до уніфікації та стандартизації терміносфери сучасної педагогічної науки в результаті її історичного розвитку. Сформульовано висновок зосередження середньовічної педагогічної термінології навколо понять ''наука'', ''освіта'', ''школа'', ''навчати'', ''вчений''; про складність проведення аналізу терміносфери середньовічного періоду внаслідок фактичної відсутності необхідної словниково-довідникової літератури, що змушує до прийняття позиції перекладачів та укладачів обраних для аналізу творів епохи українського Середньовіччя; про необхідність підготовки окремого словникового видання, присвяченого педагогічній термінології українського Середньовіччя, Відродження, козаччини та інших періодів розвитку української освіти і культури залежно від прийнятої періодизації.


Keywords


термінологія; педагогіка; Середньовіччя; терміносистема; тексти

References


Булгакова Е. А. Английские термины социальной работы как особая терминосистема / Е. А. Булгакова // Вестник СевКавГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2004. – № 2 (12). – С.8–13.

Дужа-Задорожна М. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) / Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний // Вісник Нац. ун-ту ''Львівська політехніка''. Серія ''Проблеми української термінології''. – 2010. – № 676. – С. 98–101.

Д’яков А. С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : КМ Академія, 2000. – 218 с.

Антонова О. Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування : [монографія] / О. Є. Антонова. – Житомир : Житомирський державний університет, 2004. – 276 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2006. – 566 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Зязюн И. А. Основы педагогического мастерства : [учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений] / [И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. Н. Тарасевич и др.] ; под ред. И. А. Зязюна. – К. : Просвещение, 1989. – 302 с.

Крижко О. Особливості терміна як основної одиниці терміносистеми / О. Крижко // Studia Linguistica. – 2008. – C. 62–67.

Українська мова : енциклопедія / Редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. – 2-е вид. випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.

Штика Л. Г. Методологічний підхід до формування терміносистеми в галузі науки ''Державне управління'' [Eлектронний ресурс] / Л. Г. Штика, С. О. Кравченко // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – №1990. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Dutp/2009-1/doc_pdf/Shtyka_LG.pdf.

Сокол М. О. Періодизація понятійного апарату в історії розвитку педагогічної науки / М. О. Сокол. – Режим доступу : http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1135/1236 с.116.

Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру / О. В. Сухомлинська // Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. – Ч. 1. – Харків : ОВС, 2002. – С. 37–54.

Słownik staropolski / red. S. Urbańczyk i in. t.I-XI. – Kraków, 1953-2003.

Słownik polszczyzny XVI wieku / red. M. R. Mazenowa i in. t.I-XXX. – Wrocław-Warszawa, 1966-2002.

Історія української школи і педагогіки : [хрестоматія] / Уклад. О. О. Любар ; За ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – 767 с.

Оріховський С. Напучення польському королеві Сигизмунду Августу / С. Оріховський / переклад В. Шевчука // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т.– Т. 2. – К. : Дніпро, 2001. – 560 с.

Оріховський С. Лист до Яна Франціска Коммендоні про себе самого [Електронний ресурс] / С. Оріховський ; переклад В. Шевчука // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т.– Т. 2. – К. : Дніпро, 2001. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/human/hum04.htm.

Шевчук В. Суспільно-політична думка в Україні в XVI – першій половині XVII століття / В. Шевчук // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9т.– Т.2. – К. : Дніпро, 2001. – 560 с.

Порядок шкільний / переклад В. Шевчука // Тисяча років української суспільно-політичної думки. – У 9 т.– Т. 2. – К. : Дніпро, 2001. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/human/hum04.htm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.