№ 4(95) (2018)

Зміст

Статті

The Digital Generation of Children and Adolescents in Face of Internet Dangers PDF
Barbara Adamczyk 5 - 11
Communicative Approach in Teaching Italian as a Second Foreign Language PDF
O. V. Stebaieva 12 - 16
Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу PDF
О. Є. Антонова, Н. М. Поліщук 17 - 23
Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти PDF
Л. В. Барановська 24 - 31
Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів PDF
О. В. Бойко 32 - 40
Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії PDF
О. І. Браткова 41 - 44
Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи PDF
О. В. Ващук 45 - 49
Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій PDF
Г. Л. Воскобойнікова, А. В. Рудик, С. О. Воскобойніков, С. В. Мельник, Д. Є. Ступак 50 - 55
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології PDF
Г. Б. Гордійчук, Н. А. Яценко 56 - 61
Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи PDF
О. А. Дубасенюк 62 - 70
Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) PDF
А. М. Климчук 71 -75
Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю PDF
Г. В. Козаченко 76 - 80
Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського PDF
Г. О. Козлакова 81 - 84
Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти PDF
І. І. Коновальчук 85 - 91
Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту PDF
І. М. Коновальчук 92 - 97
Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини PDF
Т. Д. Кочубей 98 - 102
Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу PDF
Н. М. Мирончук 103 - 107
Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору PDF
І. С. Мінтій, Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій 108 - 116
Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття PDF
М. О. Мороз 117 - 125
Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач PDF
І. В. Новіцька, А. А. Грушева, І. А. Вербовський 126 - 130
Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти PDF
В. С. Остапенко 131 - 137
Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу PDF
К. М. Павелків 138 - 144
Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів PDF
Н. П. Павлик 145 - 151
Професійний розвиток учителя PDF
Габріела Папротна 152 - 159
Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти PDF
Д. В. Погребняк 160 - 165
Сутність методичної компетентності вчителя інформатики PDF
С. І. Почтовюк 166 - 170
Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи PDF
О. Л. Самодумська 171 - 175
Становлення системи освіти дорослих у Словацькій республіці на початку XX століття PDF
О. А. Самойленко 176 - 181
Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу PDF
В. І. Свистун, В. А. Шемчук 182 - 187
Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя PDF
Н. А. Сейко 188 - 194
Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки PDF
С. М. Ситняківська 195 - 200
Ідеологеми освітньої реформи PDF
І. І. Смагін 201 - 207
Родинно- та суспільно-побутові пісні Східного Поділля як засіб формування самосвідомості особистості PDF
А. І. Сторожук 208 - 212
Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні PDF
З. І. Удич 213 - 219
Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти PDF
В. М. Федорець 220 - 229
Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління PDF
Г. О. Шліхта 230 - 235
Проблема суб'єктності вчителів та учнів у польській педагогічній науковій школі PDF
В. В. Ягупов, А. Р. Бекірова 236 - 242
Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки PDF
О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко 243 - 247
Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти PDF
С. Л. Яценко 248 - 251