Редакційний штат

Головний редактор

 1. Grygoriy Griban, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Заступник головного редактора

 1. Olena Antonova, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Члени редакційної колегії

 1. Rustam Akhmetov, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 2. Tetiana Vakaliuk, Zhytomyr Politechnic State University, Ukraine
 3. Hryhorii Vasianovych, Lviv State University of Life Safety, Ukraine
 4. Svitlana Vitvytska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
 5. Oleksandr Vozniuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
 6. Oleksandra Dubaseniuk, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 7. Ivan Konovalchuk, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 8. Oleksander Kryvonos, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 9. Oksana Kucheruk, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 10. Tamara Kutek, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 11. Ivan Lenchuk, Zhytomуr Ivan Franko State University, Ukraine
 12. Svitlana Loboda, National Aviation University, Ukraine
 13. Inesa Novitska, Zhytomir Ivan Franko State University, Ukraine
 14. Olga Plakhotnik, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine
 15. Kostiantyn Prontenko, S. P. Koroliov Zhytomyr Military Institute, Ukraine
 16. Nataliia Seiko, Zhytomyr Ivan Franko State University,Ukraine
 17. Sergiі Semenets, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
 18. Ninel Sydorchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
 19. Yevgenii Zhukovskyi, Zhytomуr Ivan Franko State University, Ukraine

Зарубіжні члени редакційної колегії

 1. Barbara Adamczyk, Jesuit University Ignatianum, Krakow, Poland
 2. Dimitris Argiropoulos, University of Parma, Italy
 3. Donatella Fantozzi, University of Pisa, Italy
 4. Tadeush Levovitskyi, Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, Republic of Poland
 5. Eduard Lukac, Prešov University, Prešov, Slovak Republic
 6. Stefan Meshalskyi, Warsaw University, Poland
 7. Siarhey Nikalayenka, Vitebsk State Universiti named after P.M. Masherov, Republic of Belarus
 8. Gianna Hegarty, Peace Corps, Ireland
 9. Pshemyslav Ziulkovskyi, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Republic of Poland

Відповідальний секретар

 1. Nataliia Biruk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Коректор англомовної версії

 1. Oleksii Antonov, Zhytomyr Medical Institute, Ukraine