PROFESSIONAL ACTIVITY OF A CORRECTIONAL TEACHER AT THE INSTITUTIONS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.1(108).2022.164-189

Keywords:

correctional (special education) teacher, professional activity, pre-school education institutions of compensatory and combined types, special school, educational and rehabilitation center, inclusive education institutions, inclusive resource center, orphanage, comprehensive rehabilitation center, childcare home, rehabilitation institutions

Abstract

The article presents the concept of correctional (special education) teacher based on current legislation and studies the network of institutions for children with special educational needs, which are subordinated to various ministers of Ukraine, in particular: the Ministry of Education and Science of Ukraine (MES); the Ministry of Social Policy of Ukraine; the Ministry of Health of Ukraine (MoH). Considering the purpose and specifics of the institutions that provide education and upbringing of children with special educational needs and in their activities are subordinated to various ministers of Ukraine, the essence of the professional activity of a correctional teacher in each of the relevant institutions is highlighted, in particular: in the pre-school education institutions of compensatory and combined types, in the special school; in the educational and rehabilitation centre, in the inclusive education institutions, in the inclusive resource centres, which are subordinated to the Ministry of Education and Science of Ukraine; in the orphanage, in the comprehensive rehabilitation centres, which are subordinated to the Ministry of Social Policy of Ukraine; in the childcare home and in the rehabilitation institutions, which are subordinated to the Ministry of Health of Ukraine.

References

Deyaki pytannya kompleksnoyi reabilitatsiyi osib z invalidnistyu: nakaz Ministerstva sotsial’noyi polityky Ukrayiny vid 09.08.2016 № 855. Data onovlennya: 18.02.2018 r. № 1905 [Some issues of comprehensive rehabilitation of persons with disabilities: the Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine No. 855 as of August 09, 2016. Amending: No. 1095 as of February 18, 2018]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-16#n15 [in Ukrainian].

Deyaki pytannya sotsial’noho zakhystu ditey z invalidnistyu ta osib z invalidnistyu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14.12.2016 r. № 978. Data onovlennya: 04.08.2021 № 843 [Some issues of social protection of children with disabilities and persons with disabilities: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 978 as of December 14, 2016. Amending: No. 843 as of August 04, 2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Platash, L.B., red. (2020). Aktual’ni pytannya teoriyi i praktyky inklyuzyvnoho navchannya u zakladakh osvity: monohrafiya [The topical issues of theory and practice of inclusive education in educational institutions: monograph]. Chernivtsi: Technodruk, 570 [in Ukrainian].

Pytannya orhanizatsiyi reabilitatsiyi u sferi okhorony zdorov’ya: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 03.11.2021 r. № 1268. Data onovlennya: 03.11.2021 [Issues of organization of rehabilitation in the field of health care: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1268 as of November 03, 2021. Amending: November 03, 2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1268-2021-%D0%BF#n262 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro zaklad doshkil’noyi osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12.03.2003 r. № 305. Data onovlennya: 27.01.2021 № 86 [On Approval of the Regulations on Pre-School Education Institution: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 305 as of March 12, 2003. Amending: No. 86 as of January 27, 2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro spetsial'nu shkolu ta Polozhennya pro navchal’no-reabilitatsiynyy tsentr: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06.03.2019 r. № 221. Data onovlennya: 03.11.2021 № 1132 [On Approval of the Regulation on the Special School and the Regulation on the Educational and Rehabilitation Centre: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 221 as of March 06, 2019. Amending: No. 1132 as of November 03, 2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Poryadku orhanizatsiyi inklyuzyvnoho navchannya u zakladakh zahal'noyi seredn'oyi osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15.09.2021 r. № 957. Data onovlennya: 01.01.2022 [On Approval of the Procedure for Organization of Inclusive Education in the General Secondary Education Institutions: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 957 as of September 15, 2021. Amending: January 01, 2022]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Prymirnoho polozhennya pro komandu psykholoho-pedahohichnoho suprovodu dytyny z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v zakladi zahal'noyi seredn'oyi ta doshkil'noyi osvity: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 08.06.2018 № 609 [On Approval of the Model Regulations on the Team of Psychological and Pedagogical Support of the Child with Special Educational Needs in General Secondary and Pre-School Education Organizations: the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 609 as of June 08, 2018]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Typovoho polozhennya pro budynok dytyny: nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ya Ukrayiny vid 18.05.1998 r. № 123. Data onovlennya: 21.04.2006 [On Approval of the Standard Regulations on Childcare Home: the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 123 as of May 18, 1998. Amending: April 21, 2006]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-98#Text [in Ukrainian].

Pro reabilitatsiyu u sferi okhorony zdorov’ya: Zakon Ukrayiny vid 15.12.2021 № 8. Data onovlennya: 12.01.2022 [On Rehabilitation In the Field of Health Care: the Law of Ukraine No. 8 as of December 15, 2021. Amending: January 12, 2022]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text [in Ukrainian].

Natsional’nyy klasyfikator Ukrayiny: "Klasyfikator profesiy DK 003:2010" [The National Classifier of Ukraine: "Classifier of Professions SC 003:2010"]. Retrieved from: http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm [in Ukrainian].

Downloads

Published

2022-05-05