Criteria for assessing the practical preparedness of the future technologist-technician in the specialty "production of bread, confectionary, pasta and food concentrates" at the food industry college

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(97).2019.24-33

Keywords:

preparation, criteria, indicators, formation, assessment, technician-technologist, practical training, level.

Abstract

The article substantiates the criteria for evaluating the practical preparedness of future technicians-technologists in the specialty "Production of bread, confectionary, pasta and food concentrates" in the food industry colleges and their indicators are defined. It is proved that with purposeful implementation of a pedagogical conditions system for their practical preparation for future professional activities, there are significant potential opportunities for the formation of the most important – practical component of their professional competence – the main methodological requirement of a competence-based approach to professional training. In the process of substantiating their practical preparation for future professional activity, with taking into account the structure and professional competence content, both theoretical and practical aspects of training, acquiring a complex of behavioral, activity and subject abilities for future activities, basic practical skills formation and bread production are taken into account, confectionery, pasta and food concentrates. These are the criteria – value-motivational, cognitive, managerial, technological, psychological and subject, which demonstrate their practical ability for future professional activity. It is proved that such a system of criteria makes it possible to comprehensively diagnose the practical readiness of future technicians-technologists for professional activity. In particular, these criteria provide an opportunity to find out their positive attitude to the chosen specialty – technician-technologist in the specialty "Production of bread, confectionary, pasta and food concentrates"; motivation development to master this profession and its modern technologies; the system formation of special professional practical skills and abilities, which is the basis of practical abilities in the specialty; the formation of technician technologist’ special practical skills and abilities in this specialty as the subject of professional life; the formation of professionally important qualities and professional thinking of technician technologist necessary for work in modern production; the subject formation of activity in the bread production field, confectionery, pasta and food concentrates. It was found out that for the implementation of job competencies, he must have professionally important qualities that are primarily formed in the practice process. Three levels of practical skills and abilities are characterized: high (creative), medium (practice-oriented) and low (practice-reproductive) level.

References

Falynska, Z.Z. (2006). Praktychna pidgotovka maibutnikh socialnykh pedagogiv u vyshhykh navchalnykh zakladakh [Practical preparing of future social teachers in higher establishments]. Extended abstract of candidate’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Horobets, T.V. (2014). Praktychna pidgotovka muzychnykh kerivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u pedagogichnykh navchalnykh zakladakh I-II rivniv akredytatsii [Pre-school musical teachers’ practical training in pedagogical institutions of I-II accreditation levels]. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

Khomenko, M.P. (2004). Praktychna pidgotovka studentiv u vyshhykh agrarnykh navchalnykh zakladakh [Students’ practical training in higher agrarian institutions]. Kyiv: Agrarna osvita [in Ukrainian].

Kolosok, I.O. (2004). Metodyka praktychnoi pidgotovky maibutnikh agronomiv z mexanizatsii silskogospodarskogo vyrobnytstva v umovakh vyshhogo navchalnogo zakladu [Practical training methodics of future agronomists in agricultural productionmechanization in higher educational establishment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Levochko, M.T., Gres, N.L. (2009). Teoretychno-praktychna pidgotovka studentiv do vyrobnychoi praktyky [The theoretic-practical preparation of students to the industrial practice.]. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 45, 3–9 [in Ukrainian].

Lugovska, E.M. (2014). Pedagogichni umovy formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh tekhnikiv-mekhanikiv v agrotekhnichnykh koledzhakh [Practical preparing of future technicians-technologists at the agrotechnical college]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Mykhasiuk, K.V. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bukhgalteriv u protsesi navchalno-vyrobnychoi praktyky v koledzhakh ekonomichnogo profiliu [The intendent accountants’ professional expertise formation in the process of educational on-the-job training in economic colleges]. Extended abstract of candidate’s thesis. Rivne [in Ukrainian].

Panteleimonov, A.E. (1987). Proizvodstvennaia praktyka studentov i stazhyrovka molodykh spetsyalistov [Students’ industrial practice and internshio of young professionals]. Moskva: Vyssh. shk. [in Russian].

Praktychna pidgotovka fakhivtsiv u vyshhykh navchalnykh zakladakh [Specialists’ practical training in higher educational institutions]. Proceedings from MIIM, 2010. (248 p.).

Praktychna pidgotovka fakhivtsiv u vyshhykh navchalnykh zakladakh na zasadakh Bolonskogo protsesu v umovakh integratsii Ukrainy do Yevropeiskogo prostoru [Specialists’ practical training in higher educational institutions on the principles of Bologna process in the context of Ukraine’s integration into the European space]. Proceedings from MIIM, 2009. (169 p).

Riabecz, V.I. (1998). Pedagogichni umovy udoskonalennia praktychnoi pidgotovky molodshykh specialistiv mekhanikiv silskogospodarskogo vyrobnytstva v agrotekhnichnomu koledzhi [Pedagogical conditions for improving the practical training of junior specialists mechanics at the agricultural college]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Shhedrovytskyi, G.P. Organyzatsiia, rukovodstvo, upravleniie [Organization, leadership, management] (n.d.). Retrieved from http://bigc.ru/theory/books/sgporu/c_1. [in Russian].

Yablochnikova, I.O. (2013). Praktychna pidgotovka bakalavriv z finansiv i kredytu u vyshhykh ekonomichnykh navchalnykh zakladakh [Practical training of bachelors in finance and credit in higher economic institutions]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Yagupov, V.V. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoi pidgotovky maibutnikh fakhivtsiv u systemi profesiino-tekhnichnoi osvity [Competent approach to the professional training of future specialists in the vocational education system]. Kreatyvna pedagogika – Creative Pedagogy, 4, 28–34 [in Ukrainian].

Yagupov, V.V., Piven N.M. (2013). Metodologichni ta teoretychni problemy zabezpechennia mizhpredmetnykh zviazkiv u pidgotovtsi fakhivtsiv tekhnichnogo profiliu [Methodological and theoretical problems and security of intermediate subject matters in the preparation of technical profile]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskogo – Proceedings of the National Academy of State Border Servive of Ukraine. Khmelnytskyi: Vyd-vo Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 1 (66), 348–359.

Issue

Section

TERTIARY EDUCATION