DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.45-49

Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи

О. В. Ващук

Abstract


У статті здійснено аналіз наукових засад інтелектуального розвитку особистості, розглянуто основні теорії розвитку особистості, сучасне розуміння понять інтелекту та структури інтелекту. На основі здійсненого аналізу основних підходів до розуміння інтелекту та розвитку особистості інтелектуальний розвиток особистості визначено як неперервний процес становлення і формування якісних змін у структурі інтелекту особистості, в основі якого лежать психічні процеси, мислення та уява, мова і мовлення. Інтелектуальний розвиток знаходиться у прямо пропорційній залежності від навчання, у основі яких лежать зовнішні і внутрішні чинники, найважливішими з яких є наявність стійкої мотивації, розвивального освітнього середовища.


Keywords


особистість; розвиток; інтелект; інтелектуальний розвиток; теорії інтелекту; біоекологічна теорія інтелекту

References


Семенець С. П. Концепція моделі навчально-математичної діяльності учнів / С. П. Семенець // Педагогіка вищої і середньої школи. – 2017. – Вип. 1(50). – С. 137–146

Введение в психологию / [Аткинсон Р. С., Аткинсон Э. Е., Смит Д. Дж., Бем С. Нолен-Хоэксема] ; за ред.В. П. Зинченко. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007 – 672 с

Анцыферова Л. И. Способность личности к преодолению деформации свого развития / Л. И. Анцыферова // Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. – М. : Изд-во "Институт психологии РАН", 2006. – С. 355–381.

Семенець С. П. Особистісно-розвивальне навчання математики: діяльнісний вимір // Креативна педагогіка : [наук.-метод. журнал] / С. П. Семенець // Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". – Житомир, 2016. – Вип. 11.

Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту у ранній юності : автореф. дис. доктора псих.наук : спец 19.00.07 – "Педагогічна та вікова психологія" / М. Л. Смульсон. – Київ, 2002. – 40 с.

Смульсон М. Л. Інтелект і ментальні моделі світу / М. Л. Смульсон // Наукові записки. – Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Сучасні дослідження когнітивної психології" – Острог : Вид-во Національного університету "Острог", 2009. – Вип. 12. – С. 38–49.

Ващук О. В. Інтелектуальний розвиток особистості школярів у проесі вивчення природничих дисциплін [Електронний ресурс] / О. В. Ващук. – Режим доступу : https://naurok.com.ua/intelektualniy-rozvitokosobistosti-shkolyariv-u-procesi-vivchennya-prirodnichih-disciplin-2494.html. – Систем. вимоги : Pentium ;32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.