DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.117-125

Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття

М. О. Мороз

Abstract


У статті представлено семантичний аналіз понять "професійна компетентність", "професійна компетентність вчителя музики" у контексті історичного становлення ключових дефініцій. Доведено, що сучасний учитель музики – це фахівець, який повинен володіти, насамперед, мистецькою компетентністю, досконалими психолого-педагогічними знаннями, бути комунікативною, повноцінно сформованою особистістю, тобто бути професійно компетентним. Визначено умови формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики, до яких віднесено організаційно-управлінські, навчально-методичні, технологічні та психолого-педагогічні.


Keywords


професійна компетентність; компоненти професійної компетентності; учитель музики; музично-педагогічна освіта

References


Дистервег А. О. О высшем принципе воспитания / А. О. Дистервег // Народное образование. – 1998. – № 4. – С. 155–162.

Ващенко Г. Загальні методи навчання : [підручник для педагогів] / Г. Ващенко. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе : контекстный поход / А. А. Вербицкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 207 с.

Зязюн І. А. Вдосконалення професійного розвитку особистості на основі технологізації освіти / І. А. Зязюн // Шкільні технології. – 2006. – № 1. – С. 41–45.

Сіданіч І. Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів [Електронний ресурс] / І. Сіданіч // За матеріалами : Освіта.ua. – Дата публікації: 05.03.2008. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/technol/1913/.

Журавлёв В. И. Стандарты в формировании и поддержании профессионализма педагогов / В. И. Журавлев // Проблемы обновления содержания общего образования. – Ростов-на-Дону : РПИ, 1992. – 100 с.

Сластенин В. А. Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя / В. А. Сластенин, А. И. Мищенко. – М. : Прометей, 1997. – 200 с.

Кузьмина Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся / Н. В. Кузьмина // Вопросы психологии. – 1984. – № 1. – С. 23–28.

Кремень В. Г. Система освіти в Україні: Сучасні тенденції і перспективи // Професійна освіта: педагогіка і психологія / За ред. Т. Левовицького, І. Вілш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – К. : Ченстохова, 2000. – С.11–31.

Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя : загальнопедагогічний аспект / В. Шахов. – Вінниця, 2007. – 383 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.