Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.126-130

Keywords:

професійна підготовка, управлінські уміння, управлінська компетентність, конкурентоспроможність фахівця

Abstract

У статті подано теоретичний огляд наукової літератури з проблеми формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв’язування професійних задач. Обґрунтовано та визначено умови, які покращують процес формування управлінських умінь у студентів в усіх галузях професійної підготовки. Проаналізовано професійні уміння, які повинні бути сформовані у майбутнього фахівця-управлінця, визначено структурні компоненти управлінських умінь. Доведено, що сьогодні конкурентоздатним на ринку праці може стати не стільки відмінник-теоретик, скільки практикозорієнтований спеціаліст. Молодь повинна бути підготовлена до нових ролей у суспільстві, повинна змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.

References

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / Оксана Василівна Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – С. 6–15.

Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного бразования / Евгения Васильевна Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17.

Уйсімбаєва Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх економістів в процесі науководослідної роботи у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Василівна Уйсімбаєва. – Кіровоград, 2006. – 189 c.

Лебедев О. Е. Компетентностный поход в образовании / О. Е. Лебедев // Школ. технологии. – 2004. – № 5. – С. 3–12.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [посіб.] / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с. (Алма-матер)

Вандер-Венде М. К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе [Электронний ресурс] / М. К. Вандер Венге // Высшее образование в Европе. – 2000. – Том XXV. – № 3. – Режим доступу : http://www.aha.ru/moscow64/educationalbook. – Назва з екрана.

Бажин И. И. Исследование систем управления / И. И. Бажин // Компакт-учебник. – Харьков : Консум, 2004. – 336 с.

Issue

Section

Статті