DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.138-144

Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу

К. М. Павелків

Abstract


У статті розглянуто зміст і сутність діяльнісного підходу до іншомовної комунікації майбутніх фахівців соціальної сфери. Обґрунтовано сутність іншомовної комунікації як особливого виду діяльності під впливом когнітивних, соціально-психологічних та особистісних статусів учасників комунікації. Відзначено, що при цьому іншомовний характер комунікації накладає на неї ще й додаткову соціальнолінгвістичну й соціокультурну специфіку. З’ясовано праксеологічний контекст іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери; визначено асоціативний ряд практичної діяльності та суміжних понять (взаємодія, спілкування, життєтворчість, динамічні зміни) у контексті іншомовної комунікативної діяльності. Дослідження діяльнісного аспекту іншомовної комунікативної діяльності уможливило обґрунтування взаємозв’язку елементарних компонентів комунікації та іншомовної комунікативної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери.


Keywords


діяльність; комунікація; фахівці соціальної сфери; іншомовна комунікативна діяльність

References


Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества.– М. : Искусство, 1979. – С. 281–328.

Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 281 с.

Beaugrande R. De. Linguistic Theory : The Discourse of Fundamental Works / R. De. Beaugrande. – London : Longmans, 1991.

Dijk T. A. van. Text and Context Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse / T. A. van. Dijk. – London-New York : Longman, 1977.

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Лонтьев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.

Morson G. Mikhail Bakhtin Creation of a Prosaics / G. Morson, Е. Caryl. – Stanford, California : Stanford University Press, 1990.

Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax / N. Chomsky. – Cambridge : The M.T.T. Press, 1967.

Богданов В. В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство / В. В. Богданов // Язык, дискурс и личность. : [Межвуз. сб. науч. тр.]. – Тверь, 1990. – С. 47–63.

Вольфовська Т. Комунікативна компетентність молоді як одна із передумов досягнення життєвої мети / Т. Вольфовська // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 13–16.

Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 2. – С. 17–24.

Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис…. канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. М. Колодько. – Київ, 2005. – 24 с.

Мамчур Л. І. Мовна і комунікативна компетентність особистості : суть і характерні ознаки / Л. І. Мамчур. – Режим доступу : http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_42/43.pdf. – 04.12.2018.

Hymes D. H. On Communicative Competence / D. H. Hymes. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1971. – 213 p.

Шумарова А. Н. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму / А. Н. Шумарова. – К. : КДЛУ, 2000. – 284 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества / Г. С. Батищев. – СПб: Изд-во РХГИ, 1997. – 464 с.

Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность / Э. Г. Юдин. – М. : Эдиториал УРСС, 1997. – 444 с.

Брушлинский А. В. Деятельностный подход и психологическая наука / А. В. Брушлинский // Вопросы философии. – 2001. – № 2. – С. 89–95.

Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения : сб. статей / В. В. Давыдов. – Томск : Пеленг, 1995. – 144 с.

Зязюн І. А. Освітня парадигма – тип культурно-історичного мислення і творчої дії суб’єктів освіти / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи : [зб. наук. пр.]. – 2003. – №2. – С. 15–30.

Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : Вид-во А.С.К., 2003. – 255 с.

Боровских А. В. Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике / А. В. Боровских, Н. Х. Розов // Вопросы философии. – 2012. – № 5. – С. 90–102.

Богин Г.И. Филологическая герменевтика : [учеб. пос.] / Г. И. Богин. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1982. – 88 с.

Мартинюк Т. С. Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі навчання географії України учнів 8–9 класів : дис. … кандидата педагогічних наук : 13.00.02 / Мартинюк Тетяна Сергіївна. – Київ, 2016. – 270 с.

Норман Б. Ю. Проблема происхождения человеческого языка / Б. Ю. Норман // Основы языкознания. – 1996. – С. 70–86.

Тєлєжкіна О. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми / О. О. Тєлєжкіна, Н. О. Лисенко, О. О. Кушнір, О. О. Литвиненко, Н. О. Піддубна. – Х. : ''Смугаста типографія'', 2015. – 384 с.

Федчик В. А. Комунікативна діяльність у світлі поглядів сучасної науки на загальну теорію діяльності [Eлектронний ресурс] / В. А. Федчик. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Philologia/20061.doc.htm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.