DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.160-165

Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти

Д. В. Погребняк

Abstract


У статті розкривається суть та специфіка поняття ''організаційно-педагогічні умови'', визначено та обґрунтовано комплекс цих умов, які на сучасному етапі функціонування Збройних Сил (ЗС) України забезпечуватимуть розвиток фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин ЗС України в системі післядипломної освіти. Визначено, що вони мають містити такі аспекти професійної підготовки відповідної категорії офіцерів: методологічний – основні ідеї та принципи, на основі яких відбувається професійна підготовка військовослужбовців; теоретичний – цілі, принципи, зміст, результат професійної підготовки; методичний – основні методи, технології, засоби і методика їх реалізації у процесі підготовки; практичний – це наявність сучасної навчальної матеріально-технічної бази, необхідної для професійної діяльності.


Keywords


організаційно-педагогічні умови; фахова компетентність; професійна підготовка; начальник фізичної підготовки і спорту військової частини; післядипломна освіта

References


Философский энциклопедический словарь / [гл. редакція : Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ ''Перун'', 2005. – 1728 с.

Подласый И. П. Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / И. П. Подласый. – М. : Просвещение : Гуманит. издат. центр ''ВЛАДОС'', 1996. – 432 с.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : [навч. посіб.] / [А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий, В. А. Козаков та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.

Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація особистості : [зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова]. – К. : ''Логос'', 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття ''педагогічні умови'' [текст] : на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Литвин. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 76 с.

Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. – 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / А. М. Зубко. – Київ, 2002. – 22 с.

Вдовичин Т. Я. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх бакалаврів інформатики / Т. Я. Вдовичин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.] / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма ''Планер'', 2013. – Вип. 34. – С. 225–229.

Ягупов В. В. Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений [текст] / В. В. Ягупов // Нові технології навчання : [зб. наук. пр.] / гол. ред. Гребельник О. П.]. – 2013. – Вип. 76. – С. 144–152.

Ягупов В. В. Профессиональная субъектность офицеров Министерства чрезвычайных ситуаций Украины [текст] / В. В. Ягупов, Н. А. Крышталь, В. Н. Король // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – [Серія : педагогічні і психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є. М.]. – 2012. – № 64. – С. 129–133.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.