DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.220-229

Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти

В. М. Федорець

Abstract


В статті представляється методологічна розробка дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти, яка є рівневою та інтенціональною системою навчальних дисциплін та актуальних проблем. На основі трансферу медичних знань в ціннісно-смислових і методологічних рамках вказаної матриці нами репрезентуються нові методичні (чи дисциплінарні) напрями: ''Патопедагогіка'' (''Маргінальна педагогіка''), ''Пропедевтика здоров’я і профілактики'', ''Збереження здоров’я і  профілактика''. Зазначені напрями є гуманітарною і педагогічною інтерпретацією традиційних медичних дисциплінарних напрямів.


Keywords


здоров’язбережувальна компетентність вчителя фізичної культури; методологія; методика; трансфер знань; дисциплінарно-методологічна матриця; дисциплінарна структура; освітня раціональність; парадигма

References


Аристотель Никомахова этика / Аристотель // Собрание сочинений : в 4 т.. – Москва, 1984. – Т. 4. – С. 53–294.

Дольская О. А. Трансформации рациональности в современном образовании : [монографія] / О. А. Дольская. – Харьков : НТУ ''ХПИ'' ; Издатель Савчук О. О., 2013. – 352 с.

Комаров С. В. Истоки техн. действие по образцу, случай и фронезис / С. В. Комаров // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура. История. Философия. Право. – 2016. – № 2. – С. 79–87.

Кремень В. Г. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення / В. Г. Кремень // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 3–6.

Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки ; ее генезис и обоснование / А. П. Огурцов ; ред. П. П. Гайденко. – Москва : Наука, 1988. – 256 с.

Розроблення освітніх програм : метод. рек. / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ : НВЦ ''Пріоритети'', 2014. – 120 с.

Кун Т. С. Структура научных революций / Томас Самюэль Кун ; сост. В. Ю. Кузнецов. – Москва : ACT, 2003. – 605 с.

Федорець В. М. Аналіз та актуалізація взаємодії вікових, нервових і локомоторних детермінант кардіологічного здоров’я в контексті формування здоров’язберігаючого підходу / В. М. Федорець // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : [зб. наук. пр.]. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 3. – С. 137–145.

Федорець В. М. Концептуалізація антропологічної моделі здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / В. М. Федорець // Вісник післядипломної освіти. Серія ''Педагогічні науки'' : [зб. наук. пр.]. – НАПН України, ДВНЗ ''Ун-т менедж. освіти'' ; голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : Атопол Груп, 2017. – Вип. 5 (34). – С. 137–178.

Bollnow O. F. Pädagogik in anthropologischer Sicht / O. F. Bollnow. – Tokyo : Tamagawa University Press, 1971. – 80 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.