DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.230-235

Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління

Г. О. Шліхта

Abstract


У статті досліджено моделювання процесів системи менеджмента якості закладів вищої освіти, обґрунтовується актуальність побудови регламентуючої документації у закладах, в яких впроваджено процесний підхід до управління. Викладено методологію розробки та впровадження системи регламентуючої документації. З’ясовано, що стандартні підходи до збору та систематизації інформації можна застосовувати до розробки моделі процесів закладів вищої освіти за відповідно до карти типових бізнес-процесів закладу.


Keywords


система менеджмента якості вищої освіти; регламентуюча документація; методологія побудови системи; анкетування; ділова гра; карта бізнес-процесів

References


Віткін Л. М. Система якості ВНЗ : теорія та практика / Л. М. Віткін, О. І. Волков, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. – К. : ''Наукова думка'', 2006. – 301 с.

Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами : пер. с англ. / Э. Деминг. – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 400 с.

Шліхта Г. О. Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах / Г. О. Шліхта // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2018. – Вип. 3 (94). – С. 107–114.

Репин В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. Репин, В. Елиферов. – С-Пб. : РИА Стандарты и качество, 2006. – 405 с.

Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление / Елиферов В. Г., Репин В. В. – М. : ИНФРАМ, 2005. – 319 с.

Системи управління якістю. Вимоги : (ISO 9001: 2008, IDT): ДСТУ ISO 9001: 2009. – [На заміну ДСТУ ISO 9001:2001 ; чинний від 2009-09-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 33 с. – (Національний стандарт України).

Марка Дэвид А. Методология структурного анализа и проектирования SADT / М. Дэвид А., Мак Гоуэн Клемент. – М. :Метатехнология, 1993. – 239 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.