Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.243-247

Keywords:

дослідницький потенціал, засновник, послідовники, наукова школа

Abstract

У статті розглядається поняття наукової школи вченого з позицій явища культури і наукового осередку закладу вищої освіти. Схарактеризовано склад наукової школи як цілісного суб’єкту дослідницької діяльності засновника школи, його послідовників, учнів послідовників. Розкрито основні функції наукових шкіл. Обґрунтовано, що їх дослідницький потенціал становлять дослідження актуальних наукових проблем певного напряму, науково-педагогічна діяльність, підготовка кадрів вищої кваліфікації. Наведено приклад наукового потенціалу конкретної наукової школи та її здобутки.

References

Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : препринт (аналітичні матеріали) ; у 2-х частинах [Електронний ресурс] / Авторський колектив : О. Бульвінська, Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Линьова, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко; за ред. О. Ярошенко. – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – Ч. 1. – 131 с. – Режим доступу : http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Teor_i_tehnol_rozv_np_pracivnikiv_IVO-2017-131p_avtors-kolektiv.pdf.

Школы в науке / Под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. – М. : Наука,1977. – 524 с.

Дубасенюк О. А. Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл [Електронний ресурс] / О. А. Дубасенюк // Педагогічна газета. – № 10 (218), жовтень 2012. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/12419/1/13.pdf.

Зеленська Л. Д. Наукова школа: сутність та етапи становлення [Електронний ресурс] / Л. Д. Зеленська . – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/27756.doc.htm.

Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України / Колектив авторів за заг. ред. М. Стріхи та М. Ільченка. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 278 с.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України. № 2269-VIII від 07.03.2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19.