Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення у процесі фахової підготовки

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.10-15

Keywords:

професійна компетентність, формування професійної компетентності майбутніх інспекторів з соціальної допомоги, проектувальний підхід, коуч-підхід, інтегративний підхід.

Abstract

У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування професійної компетентності фахівців у сфері соціального забезпечення. На основі аналізу наукових теоретичних досліджень і практичного досвіду визначено і представлено характеристику основних підходів до формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення (інспекторів з соціальної допомоги), а саме: проектувального, інтегративного та коуч-підходів. Встановлено взаємозв’язки між зазначеними підходами; доведено доцільність їх використання на різних етапах фахової підготовки інспекторів з соціальної допомоги.

References

Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01 липня 2014 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-provyschu-osvitu.

Кузьмина Н. В. (Головко-Гаршина) Предмет акмеологии / Н. В. Кузьмина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Политехника, 2002. – 189 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М., 1996. – 312 с.

Шарко В. Д. Методологічні засади сучасного уроку : [посібник для керівників шкіл, вчителів, працівників інститутів післядипломної освіти] / В. Д. Шарко. – Видавництво ХНТУ, 2008. – 112 с.

Дубич К. В. Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном : [навчальний посібник] / Дубич К. В. – Львів : "Магнолія 2006", 2017. – Т. 1. – 272 с.

Intel® Навчання для майбутнього. – К. : Вид. "Нора-прінт", 2006. – 320 с.

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник] / В. М. Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

Лейблинг М. Коучинг – это просто / Майк Лейблинг, Робин Прайор. – СПб. : Питер, 2008. – 144 с. – (Серия "Практическая психология").

Паршиков Ю. Введение в коучинг [Электронный ресурс] / Ю. Паршиков. – 2003. – Режим доступа к журн. : http://www.coacha.ru.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Дичківська Ілона Миколаївна. – К. : Академвидав, 2004. – 352, [2] с. – (Альма-матер).

Issue

Section

Статті