Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.16-20

Keywords:

медіаосвіта, медіаграмотність, професіоналізм, вчитель-словесник, медіаосвітні технології.

Abstract

У статті розглянуто питання медіаосвіти як складової справжнього професіоналізму майбутнього фахівця, обґрунтовано важливість означеної проблеми для професійного розвитку особистості. У результаті дослідження зроблено висновок, що роль медіаосвіти в навчанні студентів постійно зростає. Це зумовлює її необхідність і ставить завдання підготувати майбутнього вчителя до ефективної взаємодії із сучасними медіа, сформувати його медіаінформаційну грамотність.

References

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ms.detector.media/.../kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_red.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Онкович Г. Медіадидактика та її складові [Електронний ресурс] / Г. Онкович. – Режим доступу : virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp8/Onkovich.pdf.

Федоров А. В. Медиаобразование будущих педагогов / А. В. Федоров. – Таганрог, 2005. – 314 с.

Федоров А. В. Украинское медиаобразование сегодня [Електронний ресурс] / А. В. Федоров. – Режим доступа : www.mediagram.ru/.../h_5c01afc3859a25f614d31b8b8bcb.

Киричок А. Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ [Електронний ресурс] / А. Киричок. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

Волошина А. К. Формування медіакомпетентності викладача засобами аудіовізуальних технологій / А. К. Волошина, К. О. Волошина // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 1. – С. 510–517.