Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.21-26

Keywords:

балетмейстер, балетмейстер-педагог, хореограф, хореографічна освіта, хореографічна педагогіка, принципи балетмейстерської творчості, виконавський стиль, хореографічно-педагогічна діяльність.

Abstract

У статті досліджено сутнісні ознаки професії балетмейстера, її педагогічну ресурсність, основні змістові напрями професійної активності. Схарактеризовано комплекс професійних компетентностей і особистісних якостей балетмейстера-педагога, необхідних для успішної творчої самореалізації у різних формах фахової діяльності; окреслено шляхи їх формування у студентів хореографічних спеціалізацій у структурі вищої хореографічної освіти.

References

Балет : Энциклопедия / [под ред. Ю. Н. Григоровича]. – М. : Сов. энцикл., 1981. – 623 с. : илл. – Библиогр. : C. 617–620.

Колногузенко Б. М. Види мистецтв і хореографії / Б. М. Колногузенко / Національна хореографічна спілка України. – Харків, 2014. – 319 с. : іл.

Павлюк Т. С. Українське балетмейстерське мистецтво другої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мист. 17.00.01 "Теорія та історія культури" / Т. С. Павлюк. − Київ : Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2005. − 20 с.

Шамрова О. А. Особенности профессиональной подготовки руководителей хореографических коллективов [Электронный ресурс] / О. А. Шамрова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Pedagogica/21814.doc.htm. – Заглавие с экрана.

Пархоменко О. М. Формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / О. М. Пархоменко. – Київ, 2016. – 20 с.

Митакович Л. А. Подготовка будущих педагогов-хореографов к решению профессиональных задач / Л. А. Митакович // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2009. – № 116. – С. 185–189.

Юрьева М. Н. Повышение квалификации педагога-хореографа : компетентность и развитие / М. Н. Юрьева, Л. Н. Макарова // Вестник ТГУ. Серия : Гуманитарные науки. – 2011. – № 12. – С. 108–113.

Юрьева М. Н. Компетентностная модель выпускника-хореографа / М. Н. Юрьева, Л. Н. Макарова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 4. – С. 50–53.

Мартиненко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладу / О. В. Мартиненко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини] / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2015. – Випуск 12. – С. 165–173.

Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : [навч. посіб.]. Видання друге, доповнене. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с.

Никитин В. Ю. Профессионально-педагогическая подготовка балетмейстера в учебных заведениях культуры и искусств : автореф. дис. док. пед. наук : 13.00.08 ''Теория и методика профессионального образования'' / В. Ю. Никитин. – М., 2007. – 49 с.

Issue

Section

Статті