Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання та тлумачення іншомовних договорів

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.27-31

Keywords:

навички укладання та тлумачення договорів, англійська мова для студентів юридичних спеціальностей, ознайомлювальне, вивчаюче та переглядове читання.

Abstract

У статті досліджено шляхи удосконалення курсу іноземної мови для студентів юридичних спеціальностей шляхом впровадження навчального матеріалу для формування та розвитку навичок укладання та тлумачення договорів іноземною мовою. Визначено типи навчального матеріалу, встановлено три етапи роботи з англомовними договорами: ознайомлення із типами та структурою договорів, укладання тексту договору на базі зразка та самостійне укладання тексту договору. Розроблено серію завдань та вправ з метою розвитку відповідних навичок.

References

Нітенко О. В. Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах Європейського простору вищої освіти / О. В. Нітенко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2015. – № 1. – С. 98–104.

Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Демченко Діна Ісхаківна. – Харків, 2010. – 23 с.

Коломоєць Т. О. Реформування вищої юридичної освіти в України : пріоритетні напрями з урахуванням правового регулювання та запозичення позитивного європейського досвіду / Т. О. Коломоєць. // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 4. – С. 11–22.

Английский для юристов / Юридический английский [Електронний ресурс] // English-Grammar. – 2017. – Режим доступу до ресурсу : http://english-grammar.biz/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html.

Services Agreements [Електронний ресурс] // FindLaw for Legal Professionals. – 2018. – Режим доступу до ресурсу : http://corporate.findlaw.com/contracts/operations/services/.

Contract Templates [Електронний ресурс] // HLoom. – Режим доступу до ресурсу : http://www.hloom.com/more/sample-contract-templates/.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-е, випр. і перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

Issue

Section

Статті