Методичні основи жанрового аналізу художнього твору: ретроспективний огляд

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.42-49

Keywords:

аналіз художнього твору, жанровий аналіз, шляхи аналізу художнього твору, родо-жанрова специфіка художньої літератури.

Abstract

У статті простежено основні тенденції розвитку вітчизняної методичної думки щодо проблеми жанрового аналізу художнього твору. Окреслено етапи досліджень аналізу художнього тексту жанровим шляхом. Проаналізовано праці провідних методистів другої половини ХХ століття, які утверджували думку про важливість впровадження у шкільну практику викладання літератури жанрового аналізу. З’ясовано, що якісно новий період вивчення художнього твору жанровим шляхом розпочинається з 90-х рр. ХХ ст.

References

Волинський П. К. Вивчення творчості П. Г. Тичини в середній школі / П. К. Волинський. – 2-е вид, доп. і перероб. – Київ : Рад. шк., 1947. – 84 с.

Маранцман В. Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников. / В. Г. Маранцман. – Л. : ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1974 – 176 с.

Васильківський Т. О. Жанровий аналіз літературного твору / Т. О. Васильківський // Рад. літературознавство. – 1976. – № 2. – С. 50–61.

Румянцева Э. М. Анализ художественного произведения в аспекте жанра / Э. М. Румянцева// Пути анализа литературного произведения : [пособие для учителя] / Под ред. Б. Ф. Егорова. – М. : Просвещение, 1981. – С. 168–187.

Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.

Наукові основи методики літератури : [посібник для студ. Вузів] / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.; Під ред. Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : [підручник] / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Видавничий Дім ''Слово'', 2010. – 432 с.

Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : [монографія] / О. О. Ісаєва. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с.

Ситченко А. Л. Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 ''Теорія та методика навчання (українська література)'' / А. Л. Ситченко. – Київ, 2005. – 43 с.

Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі : [навчальний посібник для студ. вузів] / Ф. М. Штейнбук. – Київ : Кондор, 2010. – 313 с.

Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури : [навчально-методичний посібник] / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Гричаник Н. І. Аналіз сучасного стану сформованості вмінь студентів здійснювати розгляд епічних творів у процесі вивчення курсу ''Методика викладання зарубіжної літератури'' / Н. І. Гричаник // Вісник Черкаського університету. Серія ''Педагогічні науки''. – 2018. – Вип. № 6. – С. 38–43. – Режим доступу : http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2567/2714.

Васьків М. І. Формування теоретико-літературних знань про роман як жанр на уроках української літератури в ЗОШ / М. І. Васьків // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Філологічні науки. – 2008. – № 2. – С. 27–33. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/vas.pdf.

Скорина Л. В. Аналіз художнього твору : [навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика)] / Л. В. Скорина. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 424 с.

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. О. Денисюк. – Львів : Каменяр, 1999. – 280 с.

Скорина Л. В. Формування умінь і навичок аналізу малої прози у вищих навчальних закладах (на матеріалі оповідання Валер'яна Підмогильного ''Гайдамака'') / Л. В. Скорина // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – 2015. – № 25. – С. 101–118. – Режим доступу : http ://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2015_25_16.

Романишина Н. В. Українська художня мала проза: теоретико-методичні аспекти вивчення : [монографія] / Н. В. Романишина. – Рівне : ТзОВ ''Принт Хауз'', 2013. – 576 с.

Шульгун М. Е. Жанрова динаміка: методика вивчення (на матеріалі роману Д. Данилова ''Опис міста'')'' / М. Е. Шульгун // Economics, Management, Law : Socio-Economical Aspects of Development : Collection of Scientific Articles. Volum 2. Psychology. Pedagogy and Education. − Edizioni Magi − Roma, Italy. – 2016. – P. 262–265. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10720.