Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.63-68

Keywords:

фразеологізми, культура фахового мовлення, фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення.

Abstract

У статті розглянуто проблему формування культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів засобами фразеології. Проаналізовано основні ознаки та класифікацію фразеологічних зворотів. З’ясовано, що вживання фразеологізмів робить усне спілкування цікавим, а мовлення оригінальним і влучним, вносить у ділове спілкування елемент неофіційності, знімає напруження в конфліктних ситуаціях. Запропоновано завдання для вдосконалення вміння студентів свідомо використовувати стійкі звороти мови в усних та писемних професійних текстах.

References

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

Коваль В. Лінгво-методичні засади навчання фразеології в основній школі / В. Коваль, В. Розгон // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП. Жовтий, 2010. – Випуск 2. – С. 13–18.

Дудик П. С. Стилістика української мови : [навчальний посібник] / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.

Кулакевич Л. М. Вживання фразеологізмів у професійному спілкуванні / Л. М. Кулакевич // Культура професійного мовлення : методичні вказівки з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів І курсу всіх спеціальностей / упор. Л. М. Кулакевич. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2011. – 39 с.

Бабич Н. "Сила Божа" в народній фразеології / Н. Бабич // Урок української. – 2002. – № 2. – С. 28–29.

Грищенко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : [навч. посіб.] / Т. Б. Грищенко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.

Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К. : Вища школа, 1995. – 240 с.

Issue

Section

Статті