Структура фундаменталізації підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.76-80

Keywords:

фундаменталізація професійної підготовки, структура фундаменталізації освіти, майбутній соціальний працівник, професіоналізм фахівця.

Abstract

У статті проаналізована структура фундаменталізації професійної освіти майбутніх соціальних працівників на змістовно-організаційному і технологічному рівнях. Обґрунтовано наведені головні функції, що виконує фундаменталізація професійної освіти. Розкрито важливі напрямки фундаменталізації професійної освіти, що засадничо направлені на формування структури системи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.

References

Баранівський В. Ф. Компетентність і фундаменталізація освіти як сучасні парадигми розвитку вищої освіти / В. Ф. Баранівський // Вісник національного університету оборони України. – 2011. – Вип. 6. – С. 282–285.

Бардус І. О. Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / І. О. Бардус// Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2016. – № 52−53. – С. 7−17.

Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі : теорія і практика / Г. Васьківська // Рідна школа. − 2012. − № 3. − С. 25−30.

Ребуха Л. З. Инновационные технологии в профессиональной подготовке будущих социальных работников / Л. З. Ребуха // Теория и методика профессионального образования. – Минск : РИПО. − 2017. − Выпуск 4. – Часть 1.− С. 112−117.

Фруктова Я. С. Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема / Я. С. Фруктова // 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : [зб. матер. міжнарод. наук. конф.]. − Київ (22 травня 2014 р.) − С. 310−316.

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформаційних дисциплін у вищій школі : [монографія] / С. О. Семеріков ; наук. ред. акад. АПН України, д. пед. н., проф. М. І. Жалдак. − Кривий Ріг : Мінерал ; К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. − 340 с.

Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 3. – С. 55–60.

Ковтонюк М. М. Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс] / М. М. Ковтонюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти : педагогіка і психологія. – Кримський гуманітарний університет. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 2−5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2011_34_1/Kovtonyuk.pdf.

Гончаренко С. У. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип / С. У. Гончаренко // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 2−6.

Гавриляк І. С. Шляхи розвитку фундаменталізації змісту сучасної професійної освіти / І. С. Гавриляк // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : "Педагогічні науки". − Випуск № 24 (237). – Черкаси. – 2012. – С. 33–37.