Філософія – освіта – виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.87-97

Keywords:

філософія, педагогіка, освіта, життєва мудрість, виховання, діалог, ''пайдейя'', амерологічна педагогіка, благо, знання, щастя.

Abstract

В статті здійснено аналіз зв’язку взаємодоповнювальних складових філософії, навчання і виховання, які забезпечують успіх навчально-виховного процесу. Акцентується на хибності постулату традиційної педагогіки про цілісність навчально-виховного процесу, в якому виховання трактується, зазвичай, як одна із функцій навчання. Показано, що подібне уявлення є однією з причин розбалансованості навчання і виховання. Взаємозв’язок та взаємопроникнення, безперечно, тут існує, але така цілісність розуміється не як глибинна інтеграція, а як сумарна величина. Доведено, що вирішити проблему розбалансованості навчально-виховного процесу можливо на основі філософії, яка є фундаментом генетичного зв’язку знань, умінь, моральних імперативів і життєвих цінностей. Педагогіка, якщо вона не має філософського осмислення власних цілей і завдань, набуває рецептурного характеру, стає обездушеним набором інструкцій, правил, вказівок. Показано, що прикладом життєдайної сили гармонійного поєднання філософії, освіти та виховання є гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського, який ніби культивуючи давньогрецький світоглядний ідеал ''пайдейї'', надає в навчально-виховному процесі спочатку перевагу включеності людини у багатовимірний комплекс культури і природи, і лише через неї виходить на освіченість. Доведено, що педагогічна система В. О. Сухомлинського не лише збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями, внесла неоціненний внесок як в теорію, так і практику освіти і виховання, але й започаткувала революційний етап в реформуванні вітчизняної освітньої системи.

References

Цицерон Избранные сочинения / Цицерон. – М. : Худож. лит., 1975. – 456 с.

Саух П. Ю. Філософія у пошуках панацеї. Роздуми небайдужого / П. Ю. Саух // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. – Вип. 1 (83), 2017.

Табачковський В. Г. Полісутнісне homo : філософсько-мистецька думка у пошуках неевклідової рефлективності / В. І. Табачковський. – К. : Парапин, 2005. – 432 с.

Дьюи Дж. Введение в философию образования / Дж. Дьюи. – М., 1921.

Алексєєнко Т. Ф. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл (та ін.); за заг. ред. акад. В. Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Інформ. системи, 2010.

Зязюн І. А. Культура й цінності у просторі життєвого поступу / І. А. Зязюн // Життєві імперативи та наукова школа професора Петра Сауха : науково-популярне видання. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 204 с.

Каган М. С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогической теории / М. С. Каган // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М. : Прогресс-традиция, 2017.

Бех І. Д. Особистісно-орієнтована модель виховання як науковий конструкт / І. Д. Бех. Режим доступу : libraru.udpu. org.ua / libraru-files/ psuh…/ vupysk – 21 pdf.

Кизима В. Образование как сизигический процесс / В. Кизима // Наукові і освітянські методології і практики. – Київ : ЦГО НАН України. – 2004.

Сухомлинский В. А. Этюды коммунистического воспитания / В. А. Сухомлинский // Народное образование. – 1967. – № 2.

Сухомлинский В. А. Вибрані твори. У 5-ти томах / В. А. Сухомлинский. – Т. 5. – К., 1976.