Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.107-114

Keywords:

процесний підхід, бізнес-процес, основні, допоміжні, процеси управління, реєстр процесів, карта бізнес-процесів, класифікація та документування бізнес-процесів.

Abstract

У статті обґрунтовується актуальність реалізації у закладах вищої освіти принципів всеохоплюючого менеджменту якості. Проаналізовано дослідження в сфері моделювання систем управління закладів вищої освіти. Описано взаємозв’язок, проведено порівняння процесного та функціонального підходів, запропоновано методологічні підходи до моделювання бізнес-процесів освітнього закладу. З’ясовано, що класифікація визначається, як необхідна передумова опису системи бізнес-процесів. Запропоновано класифікацію у вигляді карти бізнес-процесів та визначено порядок дій щодо впровадження процесного підходу у закладах вищої освіти та окреслено напрямки подальших досліджень.

References

Віткін Л. М. Система якості ВНЗ : теорія та практика. / Л. М. Віткін, О. І. Волков, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. – К. : ''Наукова думка'', 2006. – 301 с.

Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами : пер. с англ. / Э. Деминг. – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 400 с.

Репин В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. Репин, В. Елиферов. – С-Пб. : РИА Стандарты и качество, 2006. – 405 с.

Шліхта Г. О. Процесний підхід як інструмент управління якістю підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі / Г. О. Шліхта, В. М. Шліхта // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. праць]. – 2011. – № 28. – С. 317–323.

Статут Рівненського державного гуманітарного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rshu.edu.ua/images/st_rshu_2017.pdf (дата звернення 12.08.2018 р.).

Марка Дэвид А. Методология структурного анализа и проектирования SADT / М. Дэвид А., Мак Гоуэн Клемент. – М. :Метатехнология, 1993. – 239с.

Хімічева Г. І. Методологія впровадження принципів TQM і вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 у сферу вищої освіти / Г. І. Хімічева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2005. – № 11. – C. 64–72.

Системи управління якістю. Вимоги : (ISO 9001: 2008, IDT): ДСТУ ISO 9001: 2009. – [На заміну ДСТУ ISO 9001:2001; чинний від 2009-09-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 33 с. – (Національний стандарт України).

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти : ДСТУ-П IWA 2:2009 (IWA 2:2007, IDT). – [Чинний від 2011-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2011. – 20 с.

Закон України ''Про вищу освіту'' від 01.07.2014 року № 1556-VII – Дата оновлення : 01.01.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення : 13.03.2018).

Issue

Section

Статті