DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(93).2018.28-33

Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю

О. І. Баглай

Abstract


У статті обґрунтовується значущість культурологічного підходу до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю до здійснення міжкультурної комунікативної взаємодії. Зазначено, що задоволення постійно зростаючих потреб споживачів туристичного ринку послуг є актуальною проблемою. Наголошено, що професійна підготовка фахівця цієї галузі повинна бути націлена на забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки фахівця, готового до здійснення професійної та комунікативної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. Міжкультурна комунікативна взаємодія розглядається як цілеспрямований зв'язок між представниками різних культур, завдяки якому відбувається обмін інформацією, культурними та духовними цінностями з урахуванням унікальності кожної з культур, у професійній діяльності для задоволення потреб туристів.Наведено основні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю для здійснення міжкультурної комунікативної взаємодії у професійній діяльності.


Keywords


професійна підготовка; майбутній фахівець туристичного профілю; туристична комунікація; міжкультурний діалог; міжкультурна комунікативна взаємодія; задоволення потреб туриста.

References


Пазенок В. С. Філософія туризму / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – К. : Кондор, 2004. – 268 с.

Гункевич М. Б. Сучасні тенденції процесів підготовки фахівців галузі туризму в Україні / М. Б. Гункевич // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Ч. ІІІ. – 2013. – № 18 (227). – С. 34–39.

Ничкало Н. Г. Дослідження проблем педагогіки і психології і туризму як складової теорії і методики професійної освіти / Н. Г. Ничкало // Туризм на порозі ХХІ століття : освіта, культура, екологія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 18–20 жовтня 1999 р., м. Київ. – К., 1999. – 258 c.

Слободенюк Е. В. Туризм як чинник гуманізації відносин між народами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 ''Соціальна філософія та філософія історії'' / Е. В. Слободенюк. – Одеса, 2003. – 19 с.

Черній Г. В. Досвід підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні та світі [Електронний ресурс] / Г. В. Черній. – Режим доступу : http://intkonf.org/cherniy-gv-dosvid-pidgotovki-maybutnih-fahivtsiv-turistichnoyi-sferi-v-ukrayini-ta-sviti/. – Загол. з екрану. – Мова укр.

Квартальнов В. А. Иностранный туризм : [монография] / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 312 с.

Якса Н. В. Теоретичні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону : [монографія] / Н. В. Якса. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2006. – 433 с.

Євдокімова-Лисогор Л. А. Підготовка майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец: 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Л. А. Євдокімова-Лисогор. – Кропивницький, 2018. – 24 с.

Радомський І. П. Культура та стилі спілкування педагога, рівні розвитку культури педагогічного спілкування / І. П. Радомський // Наукові записки ВДПУ. – Вінниця, 2005. – Вип. 14. – С. 82–84. – (Серія : Педагогіка і психологія).

Головашенко О. В. Туризм як форма соціальної активності людини : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 ''Соціальна філософія та філософія історії'' / О. В. Головашенко. – Запоріжжя, 2002. – 18 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.