No 2(93) (2018)

Table of Contents

Універсальні матриці знань як міждисциплінарне знаряддя наукового дослідження та засіб навчання студентів PDF (Українська)
O. V. Vozniuk 5 - 12
Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти PDF (Українська)
І. М. Андрощук 13 - 21
Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли PDF (Українська)
Э. Ю. Ахмедов 22 - 27
Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю PDF (Українська)
О. І. Баглай 28 - 33
Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.) PDF (Українська)
М. Ю. Богомолова 34 - 38
Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія PDF (Українська)
Н. В. Бхіндер 39 - 45
Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності PDF (Українська)
Т. А. Вакалюк 46 - 51
Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів PDF (Українська)
О. Л. Герасимчук 52 - 57
Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи PDF (Українська)
В. Б. Гриців 58 - 62
Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти PDF (Українська)
В. В. Драгунова 63 - 67
Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентівполітологів
Ю. М. Жиляєва 68 - 73
Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ − початку ХХ ст PDF (Українська)
О. В. Карасьова 74 - 79
Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід PDF (Українська)
М. С. Козолуп 80 - 85
Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття PDF (Українська)
А. А. Мелещенко 86 - 91
Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій PDF (Українська)
Б. А. Мінькович 92 - 96
Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками PDF (Українська)
І. В. Новіцька, Т. М. Колодяженська 97 - 102
Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем PDF (Українська)
О. В. Пастовенський 103 - 107
Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти PDF (Українська)
А. С. Попович 108 - 112
Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу PDF (Українська)
В. О. Савош 113 -117
Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови PDF (Українська)
О. В. Свисюк, Н. В. Лихошвед 118 - 124
Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі PDF (Українська)
В. В. Танська 125 - 129
Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект PDF (Українська)
Н. М. Тимощук 130 - 134
Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови PDF (Українська)
Л. С. Шевцова 135 - 140