DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(93).2018.118-124

Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови

О. В. Свисюк, Н. В. Лихошвед

Abstract


У статті розглянуто шляхи підвищення мотивації студентів юридичних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності шляхом адаптації змісту курсу іноземної мови, зокрема, впровадження текстового матеріалу у форматі тестів, спрямованих на актуалізацію системи потреб студентів, на яких ґрунтуються мотиви до професійної діяльності. На підставі вивчення навчально-професійних та соціально-професійних мотивів уточнено завдання для адаптації курсу іноземної мови професійного вжитку та наведено приклади відповідних навчальних завдань.


Keywords


мотивація до професійної діяльності; професійна підготовка юристів; актуалізація мотивів; потреби; англійська мова професійного вжитку.

References


Гилюн О. В. Освітні мотивації студентської молоді / О. В. Гилюн // Грані : наук.- теорет. і громад.-політ. aльманах. – Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.- політ. дослідж. – Д., 2012. – № 1 (81). – С. 102–104.

Черняк Н. О. Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ / Н. О. Черняк // Проблеми інж.-пед. освіти. – 2013. – № 38 / 39. – С. 388–393.

Іванова Н. Мотивація фахівця до професійної діяльності : поняття, зміст та функції / Н. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 21–24.

Масленнікова Т. А. Наукове описання теоретичних основ та практичної частини визначення стану сформованості економіко-правової компетентності майбутніх юристів / Т. А. Масленнікова // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. : Педагогічні та історичні науки. – 2013. – Вип. 115. – С. 127–132.

Лях М. В. Виды мотивов учебно-профессиональной деятельности, их развитие в студенческом возрасте : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.13 ''Психология развития, акмеология'' / Лях Марина Валерьевна. – Москва, 2012. – 26 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.