DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(93).2018.80-85

Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід

М. С. Козолуп

Анотація


Стаття присвячена вивченню шляхів застосування компетентнісного підходу до академічної комунікативної підготовки майбутніх фахівців природничої галузі у ВНЗ. У ході дослідження з’ясовано сутність та запропоновано визначення поняття "академічна комунікативна компетентність". Розглянуто структуру цієї компетентності, яка інтегрує компоненти ключових, галузевих та спеціально-предметних компетентностей і вміщує три групи компетенцій: когнітивні, власне-комунікативні та адаптивні. Обґрунтовано ефективність використання компетентнісного підходу до дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів природничих спеціальностей на підставі вивчення досвіду американської системи вищої освіти.


Ключові слова


компетентнісний підхід; компетенція; компетентність; комунікативна компетентність; академічна комунікативна компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лозова В. І. Стратегічні питання сучасної дидактики / В. І. Лозова // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 : [збірник наукових праць до 10-річчя АПН України] / гол. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Харків : ОВС, 2002. – Ч. 1. – 640с. – С. 95–109 .

Сисоєва С. О. Новий Закон України "Про вищу освіту" : дискусійні аспекти наукового тезаурусу [Електронний ресурс] / С. О. Сисоєва // Освітологічний дискурс : ел. фахове видання КУ імені Бориса Грінченка. – 2015. – № 3 (11). – С. 261–269. – Режим доступу : 20.05.2016 : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/288/234#.VevsUfntmko. – Загол. з екрана. – Мова укр.

Заболоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація : порівняльний аналіз / О. С. Заболоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 40. – Серія : Педагогічні науки. – C. 63–68.

Defining and Assessing Learning : Exploring Competency-Based Initiatives, NCES 2002-159 [Електронний ресурс]. – Report of the National Postsecondary Education Cooperative Working Group on Competency-Based Initiatives in Postsecondary Education [E. A. Jones, R. A. Voorhees, K. Paulson]. – Washington, DC : NPEC, 2002. – 175 p.. – Режим доступу : 10.05.2016 : http://nces.ed.gov/pubs2002/2002159.pdf. – Загол. з екранa. – Мова англ.

Микитенко Н. О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю : [монографія] / Н. О. Микитенко. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 411 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : Світовий досвід та українські перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : [колективна монографія] / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : "К.І.С.", 2004. – 112 с. – С. 15–24.

Потюк І. Комунікативна компетенція як невід’ємна складова навчально-виховного процесу / І. Потюк // Молодь і ринок. – № 1 (84). – 2012. – С. 128–132.

Canale M. Theoretical Framework for Communicative Competence / M. Canale, M. Swain // The Сonstruct Validation of Test of Communicative Competence / [Eds. A. Palmer, P. Groot, G. Trosper]. – Washington, DC : TESOL, 1981. – 165 p. – P. 31–36.

Низовець О. А. Особистісні детермінанти розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Олена Анатоліївна Низовець. – К., 2011. – 23 с.

Козолуп М. С. Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марія Степанівна Козолуп. – Тернопіль, 2017. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2663-6387 print

ISSN: 2664-0155 online