PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS IN CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(103).2020.51-60

Keywords:

conditions, pedagogical conditions, professional competence, bachelors in construction and civil engineering, objective and subjective pedagogical conditions, modernization of professional education, formation of motivation of future specialists, teaching methods and technologies, content of profess

Abstract

The article is devoted to the coverage of priority basic pedagogical conditions for the formation of professional and vocational competencies of future bachelors of construction and civil engineering. The requirements for a modern specialist focused on the current labor market, scientific and technological progress, innovation and international cooperation are highlighted. The modern specialist must be ready for new challenges, be able to adapt quickly to scientific and technological progress and have innovative technologies in his/her professional activity. The article analyzes the pedagogical, psychological and philosophical literature and reveals the meaning of the concept "condition" and "pedagogical conditions". The term "conditions" is interpreted as certain circumstances, condition or environment, and "pedagogical conditions" – as circumstances, as components of the pedagogical system: content, methods, forms, tools, technologies that ensure the successful achievement of the goal and effectiveness of the educational process. The vision of leading teachers on pedagogical conditions in the field of vocational education is highlighted. The basic pedagogical conditions such as: formation of motivation, introduction of effective methods and technologies of training, integrative approach to formation of the maintenance of professional and professionally-oriented disciplines, modernization of educational process are singled out. The article offers its own vision of the basic pedagogical conditions for the training of future bachelors of construction and civil engineering and highlights the priorities. Taking into account such pedagogical conditions as motivation, providing professional competence through the content of professionally-oriented and fundamental disciplines, application of innovative pedagogical teaching technologies, introduction of effective methods, techniques and innovations in the educational process is the basis of fundamental professional training of future competitive specialists.

Author Biography

M. V. Nakonechna, Lviv Technical and Economic College Lviv Polytechnic National University

Teacher

References

Aleksyuk, A.M. (1998). Pedagogіka vishchoї osvіti Ukraini: Іstorіya. Teorіya [Pedagogy of higher education in Ukraine: History. Theory]. Kyiv: Lybid, 560 [in Ukrainian].

Babansky, Yu.K. (1982). Problemy povysheniya effektivnosti pedagogicheskih issledovanij: didakticheskij aspekt [Problems of increasing the effectiveness ofpedagogical research: didactic aspect]. Moskva: Pedagogika, 192 [in Russia].

Belkin, A.S. (1991). Situaciya uspekha. Kak ee sozdat': [kn. dlya uchitelya]. Seriya: Masterstvo uchitelya: idei, sovety, predlozheniya [The situation of success. How to create it: [book. for the teacher]. Series: Teachers skill: ideas, tips, suggestions. Moskva: Prosveshchenie, 176 [in Russia].

Bukhlova, N.V. (2008). Sutnіsnij zmіst ponyattya. Samoosvіtnya kompetentnіst. [The essential content of the concept of "Self-educational competence"]. Naukova skarbnicya osvіti Donechchini – Scientific treasury of education of Donetsk region, 1, 4 [in Ukrainian].

Busel, W.T. (ed.). (2009). Velikij tlumachnij slovnik suchasnoї ukrains'koi movi (z dod., dopov.) [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with additions, additions)]. Kyiv–Іrpіn: VTF, "Perun", 1736 [in Ukrainian].

Vysotsky, S.V. (1999). Struktura psihologo-pedagogicheskih uslovij formirovaniya poiskovo-tvorcheskoj napravlennosti lichnosti v processe obucheniya [The structure of psychological and pedagogical conditions for the formation of search and creative orientation of the individual in the learning process]. Nauk. vіsnik Pіvdennoukrains'kogo derzh. ped. un. іm. K.D. Ushins'kogo: zb. nauk. prac – Nauk. Bulletin of the South Ukrainian state. ped. un. them. K.D. Ushinsky: Coll. Science. Wash, vip. 8-9, 90–94 [in Ukrainian].

Gulay, O.I. (2016). Teoretiko- metodichnі osnovi profesіjnoї pіdgotovki majbutnіh fahіvcіv budіvel'nogo profіlyu v umovah neperervnoї osvіti [Theoretical and methodical bases of professional training of future specialists of construction profile in the conditions of continuous education]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi, 435 [in Ukrainian].

Gurevich, R.S. (1998). Teoretichnі ta metodichnі osnovi organіzacії navchannya u profesіjno-tekhnіchnih zakladah [Theoretical and methodological foundations of the organization of education in vocational schools]. Kyiv: Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational Education, Vishcha shkola, 229 [in Ukrainian].

Derevyanko, O.V. (2014). Formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh gіrnichih іnzhenerіv u procesі navchannya fahovih disciplіn [Formation of professional competence of future mining engineers in the process of teaching professional disciplines]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr: Zhytomyrs'kij derzhavnyy unіversytet іmenі Іvana Franka, 20 [in Ukrainian].

Dubych, K.V. (2007). Osobistіsno orієntovane vihovannya studentіv v umovah socіokul'turnogo seredovishcha vishchogo navchal'nogo zakladu [Personally oriented education of students in the socio-cultural environment of higher education]. Candidate’s thesis. Rivne, 267 [in Ukrainian].

Eroshina, N.A. (2001). Didakticheskie usloviya upravleniya samostoyatel'noj uchebnoj deyatel'nost'yu studentov pedagogicheskih vuzov [Didactic conditions of management of independent educational activity of students of pedagogical high schools]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lipeck, 22 [in Russia].

Zhytnyk, N.V. (2002). Organіzacіjno-pedagogіchnі umovi pіdgotovki bakalavrіv ekonomіki u koledzhі ІІ rіvnya akreditacіi [Organizational and pedagogical conditions of preparation of bachelors of economics in college of the II level of accreditation]. Candidate’s thesis. Krivij Rіg, 233 [in Ukrainian].

Zvereva, M.V. (1987). O ponyatii didakticheskie usloviya [On the concept of "didactic conditions"]. Novye issledovaniya v pedagogicheskih naukah – New research in pedagogical sciences: collection. Pedahohyka, 1, 29- 32 [in Ukrainian].

Zyazyun, I.A., & Piekhota, O.M. (2003). Pіdgotovka majbutn'ogo vchitelya do vprovadzhennya pedagogіchnih tekhnologіj: navch. posіb. [Preparation of the future teacher for introduction of pedagogical technologies: textbook manual]. Kyiv: Vidavnictvo A.S.K., 240 [in Ukrainian].

Semichenko, V.A. (2004). Psihologіya pedagogіchnoї dіyal'nostі: navch. posіb. [Psychology of pedagogical activity: textbook way.]. Kyiv: Vyshcha shk., 335 [in Ukrainian].

Seryozhnikova, R.K. (2003) Osnovi psihologіi і pedagogіki: navch. posіbnik [Fundamentals of psychology and pedagogy: textbook manual]. TsNL, 243 [in Russian].

Kachalova, L.P. (2006). Pedagogicheskaya improvizaciya: teoreticheskoe obosnovanie osnovnyh ponyatij, obespechivayushchih dissertacionnoe issledovanie: monografiya [Pedagogical improvisation: theoretical substantiation of the basic concepts providing dissertation research: monograph]. Shadrynsk, 185 [in Russian].

Kostyushko, Y.O. (2005). Pedagogіchnі umovy pіdgotovky maibutn'ogo vchytelya do mіzhosobistіsnoi vzaemodіi v situacіi konflіktu [Pedagogical conditions of preparation of the future teacher for interpersonal interaction in a conflict situation]. Candidate’s thesis. Zhytomyr, 263 [in Ukrainian].

Kononchuk, A.I. (2004). Tekhnologіi socіal'no-pedagogіchnoi dіyal'nostі: navchal'na programa [Technologies of social and pedagogical activity]. Nіzhin: Vidavnictvo NDPU іm. M. Gogolya, 46 [in Ukrainian].

Kupriyanov, B.V. (2001). Sovremennye podhody k opredeleniyu sushchnosti kategorii "pedagogicheskie usloviya" [Modern approaches to defining the essence of the category "pedagogical conditions"]. Vestnik Kostromskogo gos. un-ta im. N.A. Nekrasov – Bulletin of the Kostrom state university named after N.A. Nekrasov, 2, 101-104 [in Russia].

Lytvyn, A.V. (2010). Pedagogіchnі umovi іnformatizacії navchal'no-vihov- nogo procesu v PTNZ budіvel'nogo profіlyu [Pedagogical conditions of informatization of educational process in vocational schools of construction profile]. Pedagogіka і psihologіya profesіjnoї osvіti – Pedagogy and psychology of vocational education, 5, 65-78 [in Ukrainian].

Melnyk, O.F. (2017). Formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh tekhnіkіv- tekhnologіv virobnictva harchovoї produkcії v procesі vivchennya prirodnichih disciplіn [Formation of professional competence of future technicians-technologists of food production in the process of studying natural disciplines]. Candidate’s thesis. Zhytomyr, 241 [in Ukrainian].

Nakonechna, M.V., & Dolnikova, L.V. (2018). Teoretiko- metodologіchnij analіz ponyat' "kompetencіya", "kompetentnіst'" ta "profesіjna kompetentnіst" [Theoretical and methodological analysis of the concepts "competence", "competence" and "professional competence"]. Nacіonal'nij pedagogіchnij unіversitet іm. M.P. Dragomanova Naukovij chasopis Pedagogіchnі nauki: realіi ta perspektivi – National Pedagogical University. M.P. Drahomanov Scientific Journal "Pedagogical Sciences: Realities and Prospects", (65), 35-41 [in Ukrainian].

Profesіjna osvіta: slovnik: navch. posіb. [Professional education: dictionary: textbook. way]. (2000). Kyiv: Vishcha shk., 380 [in Ukrainian].

Voitko, V.I. (ed.). (1982). Psihologіchnij slovnik [Psychological

Downloads

Issue

Section

TERTIARY EDUCATION