METHODS OF FORMING SPECIAL COMPETENCIES OF BACHELORS OF MEDICAL DIAGNOSTIC TECHNOLOGY AND TREATMENT DURING "BIOLOGICAL AND CLINICAL CHEMISTRY" DISCIPLINE PRACTICAL CLASSES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(109).2022.109-132

Keywords:

competences, program learning outcomes, Bachelor of Technology of Medical Diagnosis and Treatment, biological and clinical chemistry, glucose tolerance test, structure of practical training, pedagogical conditions, methods and means of training, control, and evaluation

Abstract

The article defines the method of formation of special competences of bachelors in the technology of medical diagnostics and treatment during the "Biological and clinical chemistry" discipline classes on the example of a practical session on the topic "Conducting a glucose tolerance test". The list of acquired competencies, which are formed during the practical session, has been established. Based on B. Bloom's taxonomy, the target and evaluation aspects of the program learning outcome "Perform quantitative and qualitative biochemical research, interpret the results" at the levels of cognitive, emotional (affective) and psychomotor spheres of the acquirers' personality are singled out. Pedagogical conditions for the formation of their competences have been established, namely: the possibility of access of students to the necessary resources of a student-centered educational environment and consideration of interdisciplinary connections. It is proved that among all the general didactic principles on which the formation of competences of students in practical training is based, the principle of connection between training and practice is the most important. Priority methods and means of competence formation have been selected.

The structure of the practical lesson is determined on the basis of competence by stages: preparatory (motivation of the educational activity of the students, checking the input level of knowledge), basic (studying the features of the structural and logical scheme and the algorithm for conducting the glucose tolerance test, introducing knowledge into the practice of performing this biochemical research), final (control and assessment of the level of mastery of the program learning outcomes by the students using testing methods, solving professionally-oriented situational problems, substantiating reports on the conducted research, conducting self-analysis of the students’ activities, observing the manifestations of various spheres of their personality based on the methods of control and evaluation – maps and rating scales).

References

Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy [Academy of pedagogical sciences of Ukraine], (2008). Entsyklopediia osvity – Encyclopedia of education. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Yeromenko, R.F., Kozar, V.V., Dolzhykova, O.V., & Lytvynova, O.M. (2020). Pidhotovka fakhivtsiv osvitno-profesiinoi prohramy "Laboratorna diahnostyka" yak odyn iz vazhlyvykh aspektiv sotsialnoho zdorovia [Training of specialists of the educational and professional program "Laboratory diagnostics" as one of the important aspects of social health]. Social Pharmacy in Health Care, vol. 6, no. 3, 3-7 [in Ukrainian].

Zablotska, O.S. (2018). Zbirnyk sytuatsiinykh zadach i testiv z biolohichnoyi ta klinichnoyi khimiyi: navch. posib [A collection of situational problems and tests in biological and clinical chemistry: teaching. manual]. Vyd-vo ZhNAEU, 160 [in Ukrainian].

Zablotska, O.S., Hordiichuk, S.V., Nikolaieva, I.M., & Antonov, O.V. (2022). Metodyka formuvannia kompetentnostei ta rezultativ navchannia bakalavriv tekhnolohii medychnoi diahnostyky ta likuvannia u protsesi vyvchennia temy "Rozrakhunky ta pryhotuvannia rozchyniv pryblyznykh kontsentratsii" [Methodology of formation of competences and results of training of bachelors in the technology of medical diagnostics and treatment in the process of studying the topic "Calculations and preparation of solutions of approximate concentrations"]. "Naukovi zapysky". Seriya: Pedahohichni nauky – "Scientific notes". Series: Pedagogical sciences. Kropyvnytskyi: RVV TsDPU im. V. Vynnychenka, vyp. 204, 25-31 [in Ukrainian].

Zablotska, O.S., & Nikolaieva, I.M. (2020). Kompetentnosti y rezultaty navchannia bakalavriv tekhnolohii medychnoi diahnostyky ta likuvannia: khimichnyi aspekt [Competences and learning outcomes of bachelors in technology of medical diagnostics and treatment: chemical aspect]. "Naukovi zapysky". Seriya: Pedahohichni nauky – "Scientific notes". Series: Pedagogical sciences. Kropyvnytskyi: RVV TsDPU im. V. Vynnychenka, vyp. 186, 30-33 [in Ukrainian].

Zablotska, O.S., & Nikolaieva, I.M. (2021). Studentotsentrovanyi pidkhid yak trend suchasnoi vyshchoi osvity [Student-centered approach as a trend of modern higher education]. "Naukovi zapysky". Seriya: Pedahohichni nauky – "Scientific notes". Series: Pedagogical sciences. Kropyvnytskyi: RVV TsDPU im. V. Vynnychenka, vyp. 194, 29-33 [in Ukrainian].

Kovtunets, V., Luhovyi, V., Kalashnikova, S., Kurbatov, S., & Talanova, Zh. (2016). Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity v ramkakh proektu Yevropeiskoho Soiuzu "Natsionalnyi Tempus-ofis v Ukraini" [Methodological recommendations for the development of higher education standards within the framework of the European Union project "National Tempus Office in Ukraine"]. 8. Retrieved from: http://www.sau.kiev.ua/docs/20161220/recomendations.doc [in Ukrainian].

Liubinska, O.I. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv z laboratornoi medytsyny (rezultaty eksperymentalnoho doslidzhennia) [Formation of professional competence of future bachelors in laboratory medicine (results of an experimental study)]. Molodyi vchenyi – Young scientist, № 3 (55), 116-118 [in Ukrainian].

Mialiuk, O.P., Marushchak, M.I., & Shtrimaitis, O.V. (2019). Kompetentnisnyi pidkhid dlia maibutnikh likariv-laborantiv: zmist i osnovni pidkhody formuvannia shliakhom provedennia profesiinykh zmahan z dystsypliny "Klinichna laboratorna diahnostyka" [Competence approach for future laboratory doctors: content and main approaches of formation by conducting professional competitions in the discipline "Clinical laboratory diagnostics"]. Molodyi vchenyi. Seriia: Pedahohichni nauky – Young Scientist. Series: Pedagogical sciences, № 3 (67), 303-307 [in Ukrainian].

Nikolaieva, I.M. (2017). Metodyka formuvannia khimichnoi skladovoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv laboratornoi diahnostyky [The method of formation of the chemical component of the professional competence of future bachelors of laboratory diagnostics]. Science Rise: Pedagogical Education, № 6 (14), 40-42 [in Ukrainian].

Petiunina, V.M., Makarov, V.O., Bachynskyi, R.O., & Lukianova, L.V. (2012). Dosvid orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv-bakalavriv pry vykladanni khimichnykh dystsyplin na kafedri medychnoi ta bioorhanichnoi khimii KhNMU [Experience of organizing the independent work of undergraduate students in teaching chemical disciplines at the Department of Medical and Bioorganic Chemistry of KhNMU]. Formuvannia suchasnoi kontseptsii vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u medychnykh osvitnikh zakladakh (pedahohika i psykholohiia, biolohichni nauky, khimichni nauky, fizyka ta informatsiini tekhnolohii, nanotekhnolohii dlia medytsyny) – Formation of the modern concept of teaching natural sciences in medical educational institutions (pedagogy and psychology, biological sciences, chemical sciences, physics and information technologies, nanotechnologies for medicine): materialy nauk.-metod. konf. (Kharkiv, Ukraina, 21-23 travnia 2012). Kharkiv, 62-68 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014. № 1556-VII. Data onovlennia: 25.01.2022 [On higher education: Law of Ukraine dated July 1, 2014. No. 1556-VII. Date of update: 25.01.2022]. Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrayiny" / VR Ukrayiny – Database "Legislation of Ukraine" / VR of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 22 "Okhorona zdorovia", spetsialnist 224 "Tekhnolohii medychnoi diahnostyky ta likuvannia", spetsializatsiia – laboratorna diahnostyka [Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor) level, field of knowledge 22 "Health care", specialty 224 "Technologies of medical diagnostics and treatment", specialization – laboratory diagnostics]. [Chynnyi vid 2018. 12.19]. (2018). Vyd. ofits. Kyiv, 14 [in Ukrainian].

Stepanenko, V.V. (2020) .Development of critical thinking among students majoring in "Technologies of medical diagnosis and treatment". Taras Shevchenko LNU Bulletin, no. 5 (336), 136-145 [in English].

Stepanenko, V.V. Profesiini kompetentsii fakhivtsiv z laboratornoi diahnostyky [Professional competencies of specialists in laboratory diagnostics]. Retrieved from: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2015/N4(32)/8.PDF [in Ukrainian].

Fedosieieva, O.V. (2016). Suchasni pryntsypy pidhotovky fakhivtsiv zi spetsialnosti "Laboratorna diahnostyka" zghidno novykh standartiv medychnoi osvity [Modern principles of training specialists in the specialty "Laboratory diagnostics" according to new standards of medical education]. Svit medytsyny ta biolohii – The world of medicine and biology, № 1 (55), 193-195 [in Ukrainian].

Khmeliar, I., & Mialiuk O. (2019). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti studentiv-laborantiv [Formation of research competence of laboratory students]. Nova pedahohichna dumka – A new pedagogical thought, № 3 (99), 152-156 [in Ukrainian].

Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. Ed. B.S. Bloom. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: the classification of education goals. Ann Abror, Michigan: Edwards Bros, 111 [in English].

Downloads

Published

2022-10-19