NORMATIVE AND LEGISLATIVE DOCUMENTS OF STANDARDIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF COMPUTER SCIENCE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(109).2022.171-186

Keywords:

teacher's professional standard, education standard, qualification , future teacher of informatics, professional competences of the informatics teacher, educational and professional program

Abstract

The regulatory and legislative documents outlining the procedures for the standardization of teacher professional training in higher education institutions were analyzed. Professional standard for the professions "Teacher of elementary classes of a general secondary education institution", "Teacher of a general secondary education institution", "Teacher of primary education" were considered; standard of professional preliminary education in the specialty 014.09 Secondary education (by subject specialties) of the field of knowledge 01 Education/Pedagogy of the educational and professional degree "professional junior bachelor" were analyzed; state standard of basic secondary education was reviewed. It was concluded that the identification of the standard with the parameters accepted as the state norm of the education determines the structure and content structure of the educational process, as well as the volume of the educational load, the level of professional training of the student and the qualification they obtained. Attention is drawn to the cooperation of employers and educational institutions as equal partners, who are endowed with the same degree of trust in the student of education, as an individual and as a future specialist. The value of the teacher's professional standard is revealed due to the general, special, subject competencies defined in it and the professional one highlighted in the list of special competencies, the content of which is determined by the subject field, job duties and functions of the specialist. The content of the teacher's professional competence is described through the typical professional tasks he solves. To achieve the goals of the research, the list of abilities and knowledge of the computer science on the basis of the professional standard of education, the standard of professional preliminary education, the standard of basic secondary education was composed. The lack of updated standards at the bachelor's and master's levels of specialty 014.09 Secondary education (CS) is outlined as an urgent problem. It was concluded that the procedures of standardization of education are complex, accordingly, the development of standards (by subject specializations) is ambiguous. The system-forming normative-legislative document is called the professional standard, which contains requirements for knowledge, skills, professionally significant qualities, and competences of a specialist and is the basis for the development and implementation of a number of other documents, in particular, education standards, on the basis of which, in turn, educational and professional programs are developed.

References

Voitovych, I.S. (2013). Teoretyko-metodychni zasady profesiino oriientovanoho navchannia tekhnichnykh dystsyplin maibutnikh uchyteliv informatyky [Theoretical and methodological principles of professionally oriented training of technical disciplines for future computer science teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 48 [in Ukrainian].

Voitovych, I.S. (2015). Haluzevi standarty pidhotovky maibutnikh uchyteliv informatyky [Industry standards for training future informatics teachers]. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, № 2, 21-33 [in Ukrainian].

Hrynevych, L. (2021). Kompetentnisnyi vymir profesiinoho standartu vchytelia Novoi ukrainskoi shkoly [Competency measurement of the professional standard of the teacher of the New Ukrainian School]. Pedahohichna osvita: Teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika – Pedagogical education: Theory and practice. Psychology. Pedagogy, 36 (2), 25-33. Retrieved from: https://doi.org/10.28925/2311–2409.2021.3616 [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State standard of basic secondary education]: proekt Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.03.2020 r. Retrieved from: http://surl.li/szlx [in Ukrainian].

Kaplinskyi, V.V. (2017). Zahalnopedahohichna kompetentnist uchytelia: osoblyvosti, skladnyky, shliakhy formuvannia [General pedagogical competence of the teacher: features, components, ways of formation]: monohrafiia. Vinnytsia: TOV Niland LTD, 154 [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy "Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity", "Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity", "Vchytel pochatkovoi osvity" (z dyplomom molodshoho spetsialista)" [Order on the approval of the professional standard for the professions "Teacher of primary classes of a general secondary education institution", "Teacher of a general secondary education institution", "Teacher of primary education" (with a diploma of a junior specialist)"] vid 23.12.2020. № 2736. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915–20#Text [in Ukrainian].

Standart fakhovoi peredvyshchoi osvity zi spetsialnosti 014.09 Serednia osvita (za predmetnymy spetsialnostiamy) haluzi znan 01 Osvita/Pedahohika osvitno–profesiinoho stupenia "fakhovyi molodshyi bakalavr" [Standard of professional preliminary education in the specialty 014.09 Secondary education (by subject specialties) of the field of knowledge 01 Education/Pedagogy of the educational and professional degree "professional junior bachelor"]. Retrieved from: http://surl.li/clmxx [in Ukrainian].

Strilets, S.I. (2015). Innovatsii u vyshchii pedahohichnii osviti: teoriia i praktyka [Innovations in higher pedagogical education: theory and practice]: navch. pos. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv. Chernihiv: FOP Lozovyi V.M., 544 [in Ukrainian].

Downloads

Published

2022-10-19